استارت جیم به عنوان بزرگترین پلتفرم جامع ورزشی کشور و اولین استارت آپ کمیته نوآوری و توسعه کارآفرینی استارت آپ های فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی در راستای گسترش نوآوری در ورزش کشور در سال 1399 راه اندازی شد.
ما با همکاری یک تیم حرفه ای و جوان طی مدت دو سال با بررسی نیاز ها،چالش ها و فرصت های کلیدی حوزه ی ورزش و سلامت ، اقدام به طراحی جامع ترین پلتفرم ورزشی در سطح خاورمیانه نمودیم.
این پلتفرم با همت مصطفی مصدق ،ریاست کمیته نوآوری و توسعه کارافرینی استارت آپ های فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی و شیهان امیر مصدق رئیس سازمان لیگ فدراسیون به عنوان خدمتی ملی_ورزشی راه اندازی گردیده است.
از مهم ترین اهداف پلتفرم استارت جیم میتوان به ایجاد جامع ترین مجمع ورزشی کشور،تسهیل فرآیند های باشگاه داری،مدیریت ورزشی،ساماندهی متخصصین و مربیان این حوزه و رفع عمده نیاز های ورزشکاران اشاره کرد..